Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của VPCP

5:02 PM, 15/07/2013

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) phê duyệt về kế hoạch cải cách hành chính VPCP giai đoạn 2013 - 2015, Vụ Tổ chức cán bộ đã phân công thực hiện kế hoạch tại Vụ Tổ chức cán bộ.

Kế hoạch cải cách hành chính của VPCP giai đoạn 2013 - 2015 được triển khai tại từng đơn vị để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Căn cứ vào phân công thực hiện, các đồng chí Phó Vụ trưởng, Nhóm trưởng và chuyên viên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và đảm bảo tiến độ tại đơn vị mình.

Vụ tổ chức cán bộ là đơn vị chủ trì tổng hợp đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại VPCP; chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nội dung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Gia Huy