Tóm tắt tiểu sử đồng chí Mai Tiến Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 

 

 

- Ngày sinh: 08/01/1959

- Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại thương, Đại học Luật

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân luật

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Ngày vào Đảng: 06/5/1980

- Ngày chính thức: 06/5/1981

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

8/1974 - 8/1978: Học viên Trường thiếu sinh quân, Bộ Tổng tham mưu.

9/1978 - 8/1982: Học viên Trường cán bộ Ngoại thương Hà Nội.

9/1982 - 3/1989: Trưởng Phòng kinh doanh, Công ty XNK huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

4/1989 - 12/1994: Phó Giám đốc; Huyện ủy viên, Giám đốc Công ty XNK huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

01/1995 - 6/1997: Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

7/1997 - 6/1998: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

7/1998 - 9/2002: Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.

10/2002 - 8/2006: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Nam.

9/2006 - 11/2008: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam.

12/2008 - 3/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

4/2009 - 7/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

7/2009 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

01/2011 - 11/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 13/11/2014 - 20/11/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ 20/11/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2016 – nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.