Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Cổng TTĐT Chính phủ giai đoạn 2020-2025

6:04 PM, 29/04/2020

(Chinhphu.vn) - Dự kiến tháng 6/2020, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị giai đoạn 2020-2025.

Căn cứ Văn bản số 1272/KH-VPCP ngày 20/2/2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Công TTĐT Chính phủ ban hành Kế hoạch số 09/KH-TTĐT ngày 28/4/2020 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

.

Mục đích nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 của Cổng TTĐT Chính phủ và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

.

Đồng thời, biểu dương thành tích của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của Cổng TTĐT Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

.

Rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

..

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ sẽ báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới; một số điển hình tiên tiến báo cáo tham luận; Lãnh đạo cơ quan phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của Cổng TTĐT Chính phủ; Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

.

Ngoài việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tổ chức chỉ đạo các Ban, đơn vụ hăng hái thi đua, cổ động gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền về thi đua, yêu nước tại các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ, Chính quyền, Đoàn thể của Cổng TTĐT Chính phủ. Đồng thời, giao Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng Hội nghị Điển hình tiên tiến.

.

Bích Phương