Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

5:16 PM, 19/06/2013

(Chinhphu.vn) - VPCP sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Trong những tháng đầu năm 2013, VPCP đã tập trung đẩy mạnh xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ, thực hiện kết nối mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ 2 cấp từ Trung ương đến các điểm tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, VPCP cải tiến phương thức làm việc theo hướng một nền hành chính điện tử, thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VPCP đã phát động phong trào thi đua năm 2013 với khẩu hiệu “Trung thành – Tận tụy – Trí tuệ - Đoàn kết - Kỷ cương” nhằm đẩy mạnh chất lượng, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và sức mạnh tập thể của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của VPCP để VPCP thực sự là cơ quan đầu tiên, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương cải cách nền công vụ và công khai, minh bạch trong xử lý công việc theo đúng quy chế làm việc.

VPCP cũng đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng 22 Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"; chủ động, thông tin kịp thời tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ, Chương trình Việt Nam Online, phiên bản Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trên điện thoại di động (Mgov) về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của các bộ, ngành và địa phương về cải cách hành chính. Tập trung thông tin hiệu quả về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020; Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020...

Đến hết năm 2013, VPCP sẽ hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của VPCP giai đoạn 2013 – 2015, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” tại VPCP.

VPCP sẽ triển khai kết nối mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Sơn La…; tăng số địa phương có thể theo dõi tiến độ hồ sơ, văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc điện tử.

Bên cạnh đó, tăng cường tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ xác thực điện tử và chữ ký số cho ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ công việc cũng như hệ thống thư điện tử công vụ; công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Gia Huy