Tiếp nhận cán bộ

5:26 PM, 09/09/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận bà Trần Vân Anh, chuyên viên Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 15/9/2021