Tiếp nhận cán bộ

10:19 AM, 30/07/2021

(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Đặng Hoàng Giang, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, về công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 19/07/2021.