Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chuyển giao ngay cơ sở hạ tầng trang tin điện tử (cổng) của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về Website Chính phủ

8:57 AM, 05/07/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 4/7/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, yêu cầu chuyển giao ngay hiện trạng cơ sở hạ tầng trang tin điện tử (cổng) của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về Văn phòng Chính phủ, giao Website Chính phủ trực tiếp quản lý, sử dụng để khẩn trương triển khai hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đang điều hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2007 - Ảnh Website Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ bàn giao ngay hiện trạng các hạng mục thuộc mạng diện rộng Chính phủ (CPNet) về Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ sử dụng, quản lý để phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển giao tài sản từ Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về Văn phòng Chính phủ theo quy định hiện hành. (Nguồn: Công văn 3710 /VPCP-WebCP )

* Trước đó, ngày 10/4/2007, tại công văn 1925/VPCP-WebCP , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo chuyển Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ trên Internet. Theo đó, Website Chính phủ sẽ chuyển thành Cổng thông tin điện tử của Chính phủ trên Internet, gọi tắt là Cổng thông tin điện tử Chính phủ (tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Government Portal–VNGOP) thực hiện đồng thời ba chức năng nhiệm vụ, chủ yếu sau:

Một là Cơ quan Báo điện tử của Chính phủ.

Hai là Mạng thông tin hành chính của Chính phủ: Đồng bộ hóa phần mềm và quy trình cung cấp, trao đổi thông tin giữa Website Chính phủ với Website của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế theo một mô hình thống nhất; tích hợp hệ thống các kho dữ liệu trên mạng Internet về Chính phủ; tình hình kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác của cả nước; văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản pháp quy của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; Thường xuyên thực hiện các cuộc giao lưu, đối thoại qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình thành cầu nối trực tuyến giữa Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ với nhân dân.

Ba là Cổng tích hợp dịch vụ công của Chính phủ và chính quyền các cấp, từng bước triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin, tiến tới trở thành hạt nhân của nền hành chính điện tử./.

Minh Hằng