Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

8:58 AM, 18/11/2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIETTEL

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Theo đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (VIETTEL) là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

VIETTEL có vốn điều lệ 100 nghìn tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của VIETTEL. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VIETTEL theo quy định.

Về quốc phòng, an ninh, VIETTEL có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của VIETTEL làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có chiến tranh; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác...

Về sản xuất kinh doanh, VIETTEL thực hiện sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính, sản xuất thiết bị là ngành kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử viễn thông; tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành, nghề được Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VIETTEL gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ.

VIETTEL có 63 chi nhánh VIETTEL tỉnh, thành  phố ở trong nước; 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 3 chi nhánh, văn phòng đại diện của VIETTEL ở nước ngoài; 7 công ty con do VIETTEL sở hữu 100% vốn điều lệ; 10 công ty con do VIETTEL sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 10 công ty liên kết do Tập đoàn viễn thông Quân đội nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Mobifone sẽ thành Tổng công ty viễn thông

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin di động Mobifone thành Tổng công ty viễn thông Mobifone.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc chuyển đổi theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa Mobifone theo đúng Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

Ban hành Nghị định về khung giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

Theo Nghị định, khung giá đất gồm 2 nhóm: Nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp.

Với nhóm đất nông nghiệp, Chính phủ ban hành khung giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; khung giá đất trồng cây lâu năm; khung giá đất rừng sản xuất; khung giá đất nuôi trồng thủy sản và khung giá đất làm muối.

Nhóm đất phi nông nghiệp có khung giá đất đối với: Đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.

Theo Nghị định, đất ở tại các đô thị có giá tối thiểu thấp nhất là 40.000 đồng/m2 áp dụng với đô thị loại V vùng Bắc Trung Bộ. Mức giá tối đa cao nhất đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.

Đối với khung giá đất thương mại, dịch vụ tại các đô thị, Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Đông Nam Bộ đều có khung giá đất từ 120.000 - 129,6 triệu đồng/m2 tùy loại đô thị.

Khung giá đất ở tại nông thôn được chia theo từng vùng kinh tế, từng loại xã. Trong đó, thấp nhất là xã miền núi vùng Tây Nguyên với giá tối thiểu là 15.000 đồng/m2; cao nhất là xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng với giá tối đa 29 triệu đồng/m2.

Theo khung giá đất ở tại nông thôn, xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giá đất tối thiểu là 40.000 đồng/m2, tối đa là 15 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đông Nam Bộ có giá đất tối thiểu 60.000 đồng/m2, tối đa là 18 triệu đồng/m2; xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng có giá tối thiểu 100.000 đồng/m2, tối đa là 29 triệu đồng/m2. Xã đồng bằng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có giá đất tối thiểu là 50.000 đồng/m2, tối đa là 8,5 triệu/m2; xã miền núi của vùng này có giá đất tối thiểu là 25.000 đồng/m2, tối đa là 9,5 triệu/m2

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất. Giá đất trong bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Chính phủ và MTTQVN phối hợp thực hiện quy định về hòa giải cơ sở

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp phổ biến, vận động nhân dân tại cộng đồng dân cư thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở bằng biện pháp hòa giải.

Đồng thời, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại với đối tượng được giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị; gửi báo kết quả giám sát đến Chính phủ, UBND cùng cấp.

Chính phủ, UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; yêu cầu tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết; tổ chức thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp ở địa phương mà nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.

Các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia hòa giải ở cơ sở được UBND cấp xã hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở, khen thưởng hoặc đề nghị UBND cấp trên khen thưởng khi tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở...

Tránh đánh thuế hai lần với Pa-na-ma

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký kết "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền phía Pa-na-ma. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành.

Rút ngắn thời gian lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và Tòa án để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các Nghị định liên quan đến công tác cai nghiện ma túy; tổng hợp những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa, đa dạng các biện pháp và mô hình điều trị nghiện ma túy, tăng cường vận động và hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để kiến nghị sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất Chính phủ có văn bản hướng dẫn các địa phương lập cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện.

Thay đổi nhân sự 2 Ủy ban Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cử bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay bà Hà Thị Liên.

Xây dựng Tổ hợp "Không gian khoa học" tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp "Không gian khoa học".

Dự án trên được bắt đầu thực hiện từ năm 2015. Dự án được đầu tư một phần từ ngân sách trung ương, phần còn lại do ngân sách tỉnh Bình Định tự cân đối, đồng thời tranh thủ vận động thêm các nguồn tài trợ khác.

Theo dự kiến, Dự án trên được xây dựng tại thành phố Quy Nhơn. Dự án gồm 3 tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học và Đài quan sát thiên văn phổ thông với tổng kinh phí khoảng 110 tỷ đồng.

Kỷ niệm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

Mục đích của Đề án là tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Đảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 16/8/2015.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị...

Cụ thể, từ tháng 8/2014 - 8/2015, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với chủ đề "Phát huy truyền thống vẻ vang - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đồng thời, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và lực lượng thanh niên, học sinh cả nước triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức hoạt động về nguồn...

Trong tháng 8/2015, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Tuần lễ phim quốc gia" tuyên truyền về sự kiện này; từ tháng 6/2015, Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ 10.../.