Thông tin báo chí: Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH

7:42 PM, 06/08/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế hoạch hướng tới mức tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 6,5-7%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Việc xây dựng kế hoạch phải bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Kế hoạch phát triển KT-XH của các ngành, lĩnh vực và các cấp địa phương phải phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của cả nước, các quy hoạch phát triển; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các đoàn thể, các hiệp hội sản xuất và tiêu dùng, cộng đồng dân cư, các nhà tài trợ và các chuyên gia trong, ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 trong tháng 8/2014; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế và các cân đối lớn trong quý IV/2014; yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hướng dẫn các ngành, các cấp xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách./.