Thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng

4:52 PM, 06/04/2015

(Chinhphu.vn) – Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã có Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ quản lý hoạt động báo chí tại khu vực Đại hội (trong và ngoài Hội trường Đại hội); tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Báo chí (bao gồm các thiết bị, phương tiện, máy móc); tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà báo theo dõi và đưa thông tin về Đại hội XII bảo đảm chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Trung tâm Báo chí cũng sẽ cung cấp thông tin, tài liệu; hướng dẫn các nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp theo đúng Quy định hoạt động báo chí tại Đại hội; tổ chức các cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí.

Trung tâm Báo chí do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Giám đốc; 4 Phó Giám đốc là các đồng chí: Trương Minh Tuấn (Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); Lê Hoài Trung (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); Lê Quang Vĩnh (Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng); Nguyễn Tuấn Phong (Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương).

Thành viên của Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 23 đồng chí. Trong đó, Văn phòng Chính phủ có 2 đồng chí là thành viên của Trung tâm Báo chí là: Đồng chí Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và đồng chí Vũ Việt Hảo, Tổng Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Gia Huy