Thành lập Tổ công tác của VPCP phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

5:09 PM, 20/05/2021

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định số 272/QĐ-VPCP về việc thành lập Tổ công tác của VPCP giúp tổng hợp, xử lý thông tin kịp thời, chính xác phục vụ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo VPCP trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tổ công tác của VPCP phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm có 11 thành viên do ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Quynh, Hàm Vụ Phó Vụ Khoa giáo Văn xã làm Tổ phó.

.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời báo cáo, đề xuất để lãnh đạo VPCP báo cáo, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

.

Thành viên Tổ công tác chủ động thu xếp công việc, ưu tiên thời gian thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao.

.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm đầu mối điều phối hoạt động Tổ công tác. Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm nắm tình hình và chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình phụ trách để Tổ công tác tổng hợp, tham mưu.

.

BT