Thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ

3:01 PM, 02/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là 1 trong 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X- Ảnh minh họa

Tổ Công tác có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triển khai các công việc cụ thể và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý trực tiếp phụ trách Tổ Công tác, có trách nhiệm thường xuyên báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7.

Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao.

Tổ Công tác chuyên trách triển khai các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ gồm 6 thành viên, ông Phạm Quốc Doanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành làm Tổ trưởng Tổ Công tác.

Văn Hiến

(Nguồn: Quyết định số 1109/QĐ-VPCP)