Thành lập Nhóm giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo

4:15 PM, 20/07/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 19/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký Quyết định số 818/QĐ-VPCP thành lập Nhóm giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (gọi tắt là chiến lược CPRGS) và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (gọi tắt là Chương trình PRSC), đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Nhóm công tác; ông Chu Tác Nhân, Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế làm Điều phối viên và 7 thành viên khác của Nhóm là cán bộ của các vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nhóm có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 22/6/2007; làm đầu mối xử lý những vấn đề liên quan đến Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC thuộc trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ; làm đầu mối liên hệ với Ban Điều phối Chương trình PRSC đặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đơn vị đầu mối về Chiến lược CPRGS đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên của Nhóm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Nhóm, được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm giúp việc tự giải thể khi Ban Chỉ đạo Chiến lược CPRGS và Chương trình PRSC giải thể theo quy định.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 818//QĐ-VPCP)