Thành lập Ban Quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa VPCP với Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào giai đoạn 2020-2021

11:41 AM, 14/10/2019

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 858/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban Quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2020-2021.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa VPCP với Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào giai đoạn 2020-2021 do ông Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trưởng ban Ban Quản lý dự án; Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án; Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án; Ông Vũ Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án; Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Ban Kế hoạch –Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án; cùng 10 đồng chí thành viên Ban Quản lý dự án thuộc các Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quan hệ Quốc tế, Trung tâm Tin học, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

.

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với phía Lào và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án hợp tác giữa VPCP nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2020-2021 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn viện trợ của Chính phủ Việt Nam; thực hiện các thủ tục lập hồ sơ Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực; bảo đảm tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận về quy chế quản lý tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

.

Các thành viên Ban Quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban được sử dụng công chức, viên chức của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý dự án báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm chấp thuận việc cho phép thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tham gia quản lý, giám sát một số phần việc Ban Quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn thực hiện.

.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định.

.

Trụ sở Ban Quản lý dự án đặt tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

.

Ban Quản lý dự án tự giải thể sau khi kết thúc Dự án.

.

Diệu Anh