Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012

5:11 PM, 16/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban. Các Phó trưởng Ban là Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương và Giao thông vận tải.

Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2008-2012 (Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN; chỉ đạo và điều phối hoạt động của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan trình; chỉ định đại diện của Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về cơ chế một cửa của ASEAN.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban, cụ thể là phê duyệt kế hoạch hành động giai đoạn 2008-2012 để triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo...

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định số 1263/QĐ-TTg)