Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức

5:05 PM, 17/04/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, quan điểm và nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Các thành viên Ban chỉ đạo sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức họp định kỳ để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch tổng thể đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng hướng dẫn, kiểm tra các Vụ, Cục, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế của Văn phòng Chính phủ và gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Ban chỉ đạo cũng xây dựng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm các văn bản quy định về công vụ, công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Ban Chỉ đạo gồm 8 thành viên do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng là Trưởng ban.

Gia Huy