Quy chế thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP

2:13 PM, 02/05/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ký Quyết định 331/QĐ-VPCP ban hành Quy chế thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 761/QĐ-VPCP ngày 28/8/2014 ban hành Quy chế thẩm tra dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

.

Theo Quyết định này, Vụ Pháp luật VPCP chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP và kịp thời kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

.

Quy chế thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP gồm: Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc thẩm tra, thẩm định; phân công trách nhiệm; nội dung, phương thức, quy trình thẩm tra, thẩm định; các biện pháp hỗ trợ và điều kiện bảo đảm cho hoạt động thẩm tra, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP.

.

Theo đó, đối tượng và phạm vi thẩm tra gồm:

.

(1) Đề nghị xây dựng VBQPPL gồm: Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định của Chính phủ;

.

(2) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ;

.

(3) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội gửi xin ý kiến Chính phủ;

.

(4) Dự thảo nghị định của Chính phủ;

.

(5) Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

.

Đối tượng và phạm vi thẩm định gồm: (1) Dự thảo thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; (2) Dự thảo thông tư liên tịch do VPCP chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo.

.

Theo Quy chế, thẩm tra đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL tại VPCP là rà soát, xem xét lại việc tuận thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục soạn thảo, hồ sơ trình và nội dung của dự án, dự thảo VBQPPL để có ý kiến đánh giá độc lập, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với dự án, dự thảo VBQPPL.

.

Thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch tại VPCP là xem xét, có ý kiến đánh giá về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và các yêu cầu khác theo quy định của Luật ban hành VBQPPL, trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP xem xét, ban hành.

.

Ngoài ra, Quy chế cũng xác định các nguyên tắc thẩm tra, thẩm định; phân công trách nhiệm trong công tác thẩm tra, thẩm định đối với lãnh đạo VPCP, đơn vị có trách nhiệm chủ trì, đơn vị có trách nhiệm phối hợp; nội dung, phương thức, quy trình thẩm tra; nội dung, phương thức, quy trình thẩm định; các biện pháp hỗ trợ và điều kiện bảo đảm công tác thẩm tra, thẩm định.

.

Hoàng Anh