Phát huy vai trò và đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ VPCP

1:52 PM, 18/07/2013

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của VPCP đến năm 2015 vừa được ban hành nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả của phụ nữ VPCP vào các hoạt động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo điều kiện cơ hội cho lao động nữ tham gia hoạt động quản lý góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất, tạo điều kiện cho phụ nữ VPCP phát huy khả năng, trí tuệ, khẳng định vị trí, vai trò và phát triển năng lực về mọi mặt.

Kế hoạch đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp trong toàn cơ quan đạt từ 25% trở lên; trên 45% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ trong đơn vị đạt các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp bộ, cấp cơ sở.

Đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ VPCP trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ. Cụ thể, 100% nữ viên chức, người lao động ở các đơn vị thuộc VPCP có việc làm thường xuyên, có mức thu nhập ổn định; bảo đảm được hưởng đầy đủ quyền lợi về các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% lao động nữ được đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm…

Thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới trong đời sống gia đình, bảo đảm tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ VPCP.

Kế hoạch cũng đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho giai đoạn từ nay đến năm 2015. Tập trung chú trọng vào tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo VPCP và Trưởng các đơn vị trong công tác bình đẳng giới. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ VPCP với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan…

Nguyên Phương