Phân công nhiệm vụ Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ

1:06 PM, 04/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về hoạt động của Tổ công tác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách Nguyễn Xuân Phúc có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động, quyết định các vấn đề nhân sự của Tổ công tác và ký các văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến hoạt động của Tổ công tác.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Tổ công tác chuyên trách, có nhiệm vụ chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả hoạt động của Tổ công tác chuyên trách, chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc huy động các nguồn tài trợ quốc tế cho hoạt động của Tổ công tác và bảo đảm sử dụng các nguồn tài trợ theo đúng kế hoạch, đúng chế độ công tác về tài chính Nhà nước. Phụ trách công tác truyền thông, đề xuất việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn cho Tổ công tác.

Ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Thường trực Tổ công tác trực tiếp điều hành và tổ chức công việc của Tổ theo kế hoạch đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt. Chuẩn bị nội dung các buổi làm việc, cuộc họp của Tổ trưởng với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ, địa phương...

Đức Nguyễn

(Nguồn: Quyết định 994/QĐ-VPCP)