Kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Vũ Đức Đam tại buổi làm việc tại Cổng TTĐT Chính phủ

9:33 AM, 09/11/2011

(Chinhphu.vn)-Văn bản kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam nêu rõ: Thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo chuyển biển rõ rệt, từng bước vững chắc trong việc triển khai tích hợp thông tin, kết nối với các trang tin/cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương hình thành mạng thông tin điện tử hành chính; đồng thời, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân.


Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các nhà báo đang công tác tại Văn phòng Chính phủ  - Ảnh Chinhphu.vn
Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các nhà báo đang công tác tại Văn phòng Chính phủ n gày 24/10/2011.

Tại văn bản này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam đánh giá, từ khi thành lập đến nay, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có bước phát triển nhanh chóng, phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát triển cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công báo điện tử Chính phủ; tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương với nhân dân; thiết lập kênh tương tác trực tuyến giữa các tầng lớp nhân dân với cơ quan hành chính Nhà nước... góp phần tích cực trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và đổi mới các hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam, tuy vậy Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả ba chức năng, nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chức năng, nhiệm vụ tích hợp thông tin, kết nối với các trang tin/cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương hình thành mạng thông tin điện tử hành chính và trung tâm dữ liệu điện tử của Chính phủ trên internet; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân triển khai thực hiện còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Trong những hạn chế, bất cập nêu trên, có nguyên nhân từ thực tế khách quan và có nguyên nhân từ phía chủ quan đòi hỏi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần sớm đề ra các biện pháp khắc phục.

Hình thành mạng thông tin điện tử hành chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình đất nước trong giai đoạn mới có nhiều thuận lợi, nhưng còn không ít thách thức, khó khăn, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, trong đó việc công khai, minh bạch, chủ động cung cấp thông tin chính thức, kịp thời cho các tầng lớp nhân dân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những yêu cầu rất quan trọng.

Vì vậy, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục  phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến rõ rệt, từng bước vững chắc trong việc triển khai tích hợp thông tin, kết nối với các trang tin/cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương hình thành mạng thông tin điện tử hành chính.

Các nhà báo, công chức, viên chức công tác tại Văn phòng Chính phủ nói chung, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuyên viên kỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nói riêng cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phấn đấu am hiểu sâu sắc các lĩnh vực quản lý hành chính, kinh tế - xã hội và có hiểu biết cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong cơ quan hành chính nhà nước... từ đó nâng cao trách nhiệm trong công việc, chủ động, sáng tạo tham gia cung cấp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là phản ánh, phân tích làm rõ và sâu sắc thêm những quan điểm, nội dung trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, góp phần định hướng đúng đắn dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cần chú trọng hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu mở rộng, nâng cao, phát triển các ứng dụng truyền thông đa phương tiện và thực hiện các chức năng tích hợp dữ liệu điện tử của Chính phủ trên internet, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm thông tin, truyền thông để phát huy tốt lợi thế, tiềm năng của mình; nghiên cứu phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển và tăng thu nhập, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động; mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị, các cơ quan liên quan.

Đưa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vào diện ưu tiên cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi tên gọi và bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Để tạo điều kiện cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Chính phủ đưa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vào diện được ưu tiên cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định cũng như tất cả các văn bản chỉ đạo, điều hành, thông tin về hoạt động của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (không thuộc diện bí mật Nhà nước) để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cung cấp thông tin sớm nhất cho các cơ quan báo chí và tầng lớp nhân dân.

Các nhà báo, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp, thực hiện tin, bài phân tích, làm rõ những ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi đăng phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Hoàng Diên