Kế hoạch triển khai Đề án giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

4:00 PM, 11/10/2019

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Mục đích của Đề án nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VPCP quản lý.

.

Song song với đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa công tác TTPBGDPL về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của TTPBGDPL về PCTN tại VPCP.

.

Đồng thời hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ  để xây dựng mối quan hệ lành mạnh, liêm chính trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

.

Đề án đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Đến hết năm 2021, về cơ bản (trên 95%) chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

.

Hàng năm có 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ quan được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VPCP được tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về PCTN.

.

Hình thành trên phạm vi toàn thể cơ quan (gồm toàn thể các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP) có văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ.

.

Về các nhiệm vụ chung, từ nay đến hết năm 2021, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP thường xuyên, liên tục thực hiện công tác TTPBGDPL về PCTN thông qua các hội nghị tổng kết, giao ban, cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

.

Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

.

Hàng năm, tổ chức hội nghị mời báo cáo viên, giảng viên của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành có nhiệm vụ, chức năng liên quan trực tiếp đến công tác PCTN để phổ biến chuyên đề về công tác PCTN trong tình hình hiện nay; các chính sách, quy định pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VPCP.

.

TTPBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động của Công đoàn; Đoàn thanh niên; văn hóa, thể thao nhất là đợt tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thành lập ngành.

.

Lồng ghép TTPBGDPL về PCTN trong các hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách, kiểm soát các thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm, kỷ luật…

.

Nhật Thy