Hơn 500 văn bản hành chính nhà nước có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

4:45 PM, 11/01/2008

(Website Chính phủ) – Kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ đã phát hiện 548 văn bản hành chính từ các Bộ, ngành, địa phương sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản so với quy định.

Từ ngày 1 - 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ đã kiểm tra định kỳ về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-CPCP ngày 6/5/2005 giữa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (gọi tắt là Thông tư 55).

Đợt kiểm tra được tiến hành đối với các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 gửi đến Văn phòng Chính phủ (trừ văn bản hỏa tốc, văn bản có độ mật).

Theo kết quả kiểm tra, trong số 26 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có số văn bản sai quy định của Thông tư 55 nhiều nhất (50 văn bản), tiếp theo là Bộ Xây dựng (35 văn bản) và Bộ Tư Pháp (30 văn bản).

Có 11 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 có văn bản sai quy định của Thông tư 55, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 18 văn bản, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam có 4 văn bản.

4 Hội đồng nhân dân và 53 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 146 văn bản sai quy định của Thông tư 55.

Văn phòng Chính phủ đề nghị thủ trưởng các cơ quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư 55 để tránh sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, góp phần đảm bảo tính thống nhất và nghiêm túc của văn bản hành chính nhà nước.

Đức Nguyễn
(Nguồn: Công văn 216/VPCP-HC)