Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 14/11/2020

8:37 PM, 14/11/2020

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn

Ngày 14/11, tại Lạng Sơn, Đoàn công tác của Chính phủ do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đổi mới, sáng tạo, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó vượt 18 chỉ tiêu là thành tựu quan trọng tạo tiền đề cho tỉnh phát triển giai đoạn tới và đóng góp vào kết quả tích cực của cả nước.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và đề ra một số chính sách đặc thù của địa phương để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Chương trình 135 và Chương trình 30a được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện (đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ đồng bào dan tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ...). Đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn tín dụng để tổ chức phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế tạo việc làm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào với việc vận động, giải thích cho đồng bào hiểu rõ chính sách, pháp luật để yên tâm lao động, ổn định cuộc sống, hạn chế di cư tự do, không tin và không tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp; không để nảy sinh các “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Về triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá 14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tăng cường lồng ghép tuyên truyền nội dung của các Nghị quyết đến toàn thể các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là dân cư nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, người dân biết, chuẩn bị tâm thế tiếp nhận, tổ chức thực hiện chủ trương lớn này của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc gắn với Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đã rà soát, đề xuất với Ủy ban Dân tộc các nội dung phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đang nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ nói trên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để khắc phục và đề ra các giải pháp thời gian tới.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả một số nội dung lớn sau.

Một là, tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng hành động Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2020-2025. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

“Nếu chúng ta đầu tư có hiệu quả, đúng tiến độ, đối tượng thụ hưởng chương trình mục tiêu này theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, chắc chắn đời sống của nhân dân sẽ có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Muốn vậy, phải có một lực lượng trẻ được đào tạo, được học hành, khởi nghiệp mạnh mẽ thì việc đầu tư cho hạ tầng, các thiết chế khác sẽ đem lại hiệu quả thiết thực hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

 

Khắc phục cho được những hạn chế, bất cập của chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ ra trong báo cáo tổng kết chính sách giai đoạn 2016-2019.

Thứ hai, căn cứ vào Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là quản lý, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên.

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện các nguyên tắc lớn là: Đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; chăm lo phát triển toàn diện KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị.

Thứ tư, là một tỉnh miền núi biên giới, Lạng Sơn cần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” như tội phạm mua bán người, ma tuý, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo. Phải chủ động ngăn chặn từ xa các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc thông qua “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo

Thứ năm, thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, với trách nhiệm là Trưởng Ban Chỉ đạo, tỉnh tổ chức tốt cho Đoàn Đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội vào ngày 02 đến 05 tháng 12 năm 2020, góp phần vào thành công của Đại hội.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14/11, tại Lạng Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.

Nói chuyện thân mật với bà con các dân tộc tổ dân phố số 11, phường Vĩnh Trại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng.

 

Đồng thời, thông qua Ngày hội đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, biểu dương tôn vinh  những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, ý chí cách mạng trong Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư…

Thông qua Ngày hội, khẳng định sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng đất nước. Với sự hướng dẫn của MTTQ Việt Nam các cấp. việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 17 năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống trong đời sống các tầng lớp Nhân dân.

Hằng năm, các khu dân cư trên địa bàn cả nước đều tổ chức Ngày hội với không khí ấm áp tình làng nghĩa xóm và quyết tâm xây dựng cộng đồng phát triển. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến việc phát huy quyền làm chủ người dân ở cộng đồng, xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Mặt trận ngày càng thể hiện tốt vai trò  đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện  dân chủ, giám sát và phản biện  xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí,  thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển KT-XH đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Năm nay, chúng ta kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, miền Trung và Tây nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, vì vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng có ý nghĩa.

Cùng với niềm vui trước sự phát triển của đất nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, mỗi người dân cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện quyết tâm vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ vui mừng được biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững, sự gắn bó, tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con các dân tộc ở các khu dân cư ngày càng chặt chẽ. Công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, chính quyền và các đoàn thể có nhiều giải pháp giúp đỡ người dân từng bước thoát nghèo.

Là địa phương biên giới, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tiềm năng của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân thì nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững quốc phòng, an ninh, giữ vững phên dậu của Tổ quốc. Do đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn và cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị của phường Vĩnh Trại và khu phố 11 tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng phân tích tình hình KT-XH đất nước thời gian qua. Trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt trên 2% và Việt Nam là nước có mức tăng trưởng dương, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả này được thế giới đánh giá cao; 10 tháng đầu năm, xuất siêu đạt kỷ lục trên 18,7 tỷ USD. Xây dựng nông thôn mới và đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được chú trọng và hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch Quốc hội giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh sự  đoàn kết một lòng, tinh thần “tương thân, tương ái” của nhân dân ta trong việc chống chọi với đại dịch COVID-19, ứng phó với lũ lụt và khắc phục thiên tai xảy ra liên tiếp, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản của nhân dân miền Trung cho thấy truyền thống nhân ái, nhường cơm sẻ áo của nhân dân cả nước ngày càng được phát huy, giúp cho người dân vượt qua dịch bệnh, thiên tai khắc nghiệt.

Trước tình hình của đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nhất là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài, hoạt động đi lại qua biên giới kiểm soát khó khăn, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, các cấp uỷ đảng, chính quyền và bà con nhân dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh không được lơ là, chủ quan trước đại dịch, kiên quyết không để đại dịch bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và sức khoẻ của nhân dân. Nếu phát hiện có dịch bệnh phải vào cuộc kịp thời, thực hiện cách ly, điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan qua cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, năm nay tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp và khắc nghiệt, tuy ở tỉnh Lạng Sơn chưa xảy ra lũ quét, lũ ống do mưa lớn nhưng nhân dân các dân tộc trong tỉnh không để bị động, bất ngờ do mưa lũ, nhất là đối với đồng bào các dân tộc các huyện miền núi trong tỉnh.

 

Phó Thủ tướng Thường trực cũng thông báo đến nhân dân về tình hình và kế hoạch chuẩn bị việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá 14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội, trên thực tế Chính phủ đã chỉ đạo hết sức quyết liệt vấn đề này. “Đây là một nghị quyết mang dấu ấn lịch sử, là một quyết sách ý Đảng, lòng dân”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã trao 20 căn nhà đại đoàn kết trị giá 800 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo và 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học TP Lạng Sơn từ Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo Công an nhân dân, do Phó Thủ tướng Thường trực làm Chủ tịch danh dự; tặng quà cho các gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường Vĩnh Trại.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch TPHCM với các tỉnh Tây Bắc

Ngày 14/11, tại Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch TPHCM với các tỉnh Tây Bắc.

Với chủ đề “Liên kết phát triển bền vững”, hội nghị đã nghe lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp du lịch trao đổi, thảo luận về những định hướng mới trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch; phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch và đầu tư đến các địa phương; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương đồng thời góp phần tích cực từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định du lịch không chỉ là một ngành kinh tế tổng hợp, mà còn liên quan tới xoá đói giảm nghèo, phát triển văn hoá, quảng bá hình ảnh của đất nước. Những năm qua chúng ta đã rất nỗ lực, không chỉ các cấp chính quyền trực tiếp quản lý về du lịch, các DN mà còn rất nhiều các cơ quan làm quảng bá, xúc tiến du lịch cho tới xuất nhập cảnh. Đặc biệt là người dân đã tham gia tích cực vào làm du lịch không chỉ qua các mô hình du lịch cộng đồng mà bằng cả sự cởi mở, thân thiện và nụ cười.

Tuy nhiên là một nước đang phát triển nên để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chúng ta còn phải làm rất nhiều việc, cả những việc có thể nỗ lực trong một thời gian ngắn nhưng cũng có việc phải rất dài hơi.

Trước hết là yêu cầu cải thiện hạ tầng phục vụ khách du lịch từ đường sá, sân bay đến y tế, văn hoá... Cùng với đó là nỗi lo có những lúc chúng ta phát triển nóng dẫn đến nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả, thậm chí một số nơi phải dùng nhiều nguồn lực, thời gian để khắc phục những khiếm khuyết do phát triển nóng từ ban đầu. Có những ngọn núi đã bị phá, có những dòng sông thành dòng sông chết.

Tương tự khi phát triển du lịch cộng đồng, một số nơi, những ngày đầu, cấp tập phát động bà con nâng cấp hạ tầng nông thôn hay ngay trong nhà mình để đón khách nước ngoài. Trong một thời gian ngắn những con đường nhỏ có những bờ dậu, bờ rào xanh tươi đã biến thành đường xi măng. Nhiều căn nhà thì có thay mái ngói bằng mái tôn, trong nhà có thêm vách nhựa.

“Chúng ta phát triển du lịch nhanh nhưng phải từng bước rất chắc chắn, có những việc chúng ta làm bây giờ tưởng là đúng nhưng về lâu dài là không đúng”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Một mối lo rất trực tiếp được Phó Thủ tướng nêu lên là sự thiếu kết hợp trong phát triển du lịch giữa các địa phương, vùng miền. Dễ thấy nhất là câu chuyện các địa phương quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài; các sản phẩm du ở một vùng miền na ná, cạnh tranh nhau, không có sự bổ sung, hỗ trợ. Vì vậy, Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực của TPHCM liên kết du lịch với các vùng, miền trong cả nước, cũng như nỗ lực của các tỉnh Tây Bắc góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, khắc phục những bất cập, hạn chế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối với các tỉnh Tây Bắc sự phối hợp lại càng cần thiết hơn. Số liệu thống kê cho thấy trong 5 vùng du lịch thì Tây Bắc chiếm 12% khách du lịch nhưng doanh thu chỉ chiếm 5%, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, không gian phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch mới ở Tây Bắc còn rất lớn.

Kinh nghiệm cho thấy những địa phương thu hút được DN lớn đầu tư cho du lịch, không chỉ bằng tiền bạc mà có cả kinh nghiệm, trình độ, thì lượng khách tăng, doanh thu tăng và chi tiêu trung bình của khách du lịch cũng tăng. Vì vậy, một trong những mũi liên kết giữa TPHCM và các tỉnh Tây Bắc là làm sao tạo thuận lợi nhất để có những DN lớn đầu tư thật nhiều về hạ tầng và các sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng trao đổi với lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc về hướng kết hợp giữa các DN và cộng đồng dân cư cùng phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng bền vững.

Doanh thu du lịch cộng đồng so với sản xuất điện thoại, ti vi thấp hơn nhiều nhưng sẽ giúp xoá đói giảm nghèo, bà con tiếp cận được những giá trị văn hoá bên ngoài, mang giá trị văn hoá của dân tộc mình lan toả ra. Điều này với vùng Tây Bắc thì đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta chú trọng du lịch cộng đồng ngay từ đầu thì gắn kết với hạ tầng, sản phẩm du lịch mới bền vững.

Trước mắt, với tình hình dịch bệnh hiện nay du lịch quốc tế chưa thể phục hồi, Phó Thủ tướng cho rằng thị trường trong nước sẽ giúp các DN du lịch tồn tại và chuẩn bị cho bước phục hồi tiếp theo. Nhưng để làm được điều này thì chung sống an toàn với dịch bệnh là yêu cầu đầu tiên.

Trước hết các cơ sở y tế phải tuyệt đối an toàn, sau đó là trường học, tiếp đến du lịch phải an toàn, từ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, các điểm di tích, thắng cảnh, bằng cách tự thực hiện định kỳ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế và tự đánh giá. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã đưa lên mạng bản đồ chống dịch tại địa chỉ antoancovid.vn. Các bệnh viện, trường học, cơ sở lưu trú, siêu thị, tới đây là nhà máy, công sở, bến xe… đều phải cập nhật việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lên bản đồ này. “Chúng ta không có cách nào khác, vì nếu chỉ xuất hiện 1 ca nhiễm trong cộng đồng thì mọi nỗ lực lại quay về ban đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, khi chúng ta giữ được an toàn, phát triển du lịch trong nước thì người Việt Nam sẽ được thụ hưởng những sản phẩm, dịch vụ du lịch vốn có chi phí đắt đỏ thường dành cho khách nước ngoài. Đồng thời các DN du lịch có thời gian nhìn nhận, điều chỉnh “từ việc to đến việc nhỏ” để khi thị trường quốc tế mở lại thì bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế, năng lực cạnh tranh mới. Đây là vấn đề Bộ VHTTDL cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới để “cái khó không bó cái khôn mà ló cái khôn”./.