Hỗ trợ hộ dân nhận giao khoán đất của Lâm trường Thanh Chương khi thu hồi đất

1:41 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thực hiện hỗ trợ hộ dân nhận giao khoán đất của Lâm trường Thanh Chương khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư thuộc Dự án thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An quy định mức hỗ trợ cụ thể. Phần kinh phí tăng thêm do áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định nêu trên được bổ sung vào mức vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tại công văn số 306/TTg-NN ngày 24/3/2005.

Đối với diện tích rừng còn lại sau khi thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư (TĐC) thuộc Lâm trường Thanh Chương đang quản lý (diện tích rừng gia báo), Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An xây dựng phương án quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An thực hiện theo dự án đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn trong các khu tái định cư đã đươc phê duyệt. Trường hợp địa phương cần nâng cấp một số tuyến đường có quy mô thay đổi so với quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư của Dự án và quy hoạch chi tiết khu tái định cư đã được phê duyệt thì phần vốn tăng thêm do UBND tỉnh Nghệ An bố trí từ nguồn vốn do tỉnh quản lý để đầu tư.

Minh Diễm

(Nguồn: Công văn 1240/TTg-NN)