Đưa vào thử nghiệm, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia

3:59 PM, 30/09/2019

(Chinhphu.vn) - Trong quý IV năm 2019, Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ phối hợp với các cơ quan đưa vào thử nghiệm, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính của VPCP trong những tháng cuối năm.

.

Bên cạnh đó, VPCP tiếp tục làm tốt công tác thẩm tra, cho ý kiến đối với các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 2010.

.

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai để thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; tham mưu cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện tốt các nhiệm vụ.

.

Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo danh mục đã được ban hành; tiếp tục bám sát, tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả về các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ…

.

Theo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý III, VPCP đã tham mưu tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

.

Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hoá 7.517 dữ liệu thủ tục hành chính làm cơ sở nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, VPCP đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thẩm tra 9 dự thảo VBQPPL quy định 28 thủ tục hành chính, trong đó, đề nghị không quy định 7 thủ tục, sửa đổi 11 thủ tục (chiếm 64,28% tổng số thủ tục quy định tại dự thảo).

.

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 102.526 văn bản gửi và 263.262 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia đến nay đã cơ bản hoàn thành các chức năng chính của Cổng Dịch vụ Công quốc gia.

.

Ngoài ra, VPCP phục vụ phiên họp Chính phủ liên quan đến Hệ thống E-cabinet; phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống E-cabinet; tiếp tục hoàn thiện nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm sử dụng văn bản giấy thực hiện VPCP không giấy tờ…

.

Hoàng Anh