Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động xây dựng quy tắc, biểu phí bảo hiểm trong kinh doanh bất động sản, xây dựng

5:05 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 6/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản và bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của loại hình bảo hiểm này tương tự như các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.
Đối với các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản và bảo hiểm trong hoạt động xây dựng phải tuân thủ quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng.

Minh Diễm
(Nguồn: Công văn 5021/VPCP-KTTH)