Điều động, bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị

3:49 PM, 03/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ; Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị; Phòng Công báo, Vụ Hành chính; Đoàn xe, Cục Quản trị.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm điều động ông Nguyễn Quốc Thắng, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, về công tác tại Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ và tiếp tục giữ Hàm Vụ trưởng.

Bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Thu Hường, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đều là chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị.

Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, chuyên viên Phòng Công báo, Vụ Hành chính, giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Công báo, Vụ Hành chính.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Lã Tuấn Dũng, ông Vũ Văn Tỉnh đều là lái xe thuộc Đoàn xe, Cục Quản trị, giữ chức Đội phó Đội xe II thuộc Đoàn xe, Cục Quản trị.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải Long, lái xe thuộc Đoàn xe, Cục quản trị, giức chức Đội phó Đội xe III thuộc Đoàn xe, Cục Quản trị.

Hoàng Diên