Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

4:44 PM, 28/06/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại VPCP.

Ban Chỉ đạo có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại VPCP và hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Trưởng ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại VPCP, thường xuyên báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình, tiến độ thực hiện việc triển khai, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề lớn, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Trưởng ban thường trực là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giúp Trưởng ban Chỉ đạo điều phối các hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Vụ, Cục, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại VPCP.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận và quyết định theo đa số về các nội dung của quá trình thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gồm: Nội dung, chương trình, kế hoạch; tiến hành các biện pháp cần thiết để phối hợp, kiểm tra, giám sát các hoạt động; đánh giá kết quả thực hiện…

Định kỳ hàng quý, Ban Chỉ đạo tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá các công việc đã thực hiện trong từng thời gian, kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo. Hàng năm và khi kết thúc thời gian hoạt động, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các cấp có thẩm quyền.

Các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo sẽ hướng dẫn, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại VPCP.

Gia Huy