Đảng uỷ Khối các cơ quan TW quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 11

11:15 AM, 29/10/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 29/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì và truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng - Ảnh: Hoàng Anh

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối; đại diện thường trực các đảng uỷ trực thuộc; trưởng ban tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra các đảng uỷ cấp trên cơ sở…

.

Tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì và truyền đạt nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019; Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

.

Đồng chí Sơn Minh Thắng cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020; là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Hoàng Anh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn…

.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối báo cáo Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư’; Thông báo số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo nội dung Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

 

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Kết luận số 54-KL/TW, Kết luận số 56-KL/TW, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị.

.

Để các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch.

.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

.

Hoàng Anh