Đảng bộ VPCP đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3:34 PM, 15/10/2013

(Chinhphu.vn) – Đảng ủy VPCP vừa đề ra phương hướng trọng tâm công tác trong quý IV/2013 trong đó phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Cụ thể, trong công tác trọng tâm quý IV/2013, Đảng ủy VPCP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc để góp phần hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Đảng ủy đã thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra một số tổ chức Đảng trực thuộc. Yêu cầu các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Đảng ủy VPCP triển khai Nghị quyết 03-NQ/ĐUK về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trước đó, trong quý III/2013, Đảng ủy VPCP đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ cơ quan đã phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy VPCP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy chế, quy định của VPCP.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, có trách nhiệm yên tâm công tác, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan thống nhất xác định công tác chuyên môn trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, giải quyết. Cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng trong công tác tham mưu, tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực công tác được giao.

Trong quý III, hưởng ứng phong trào thi đua 8 tháng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động, mỗi tập thể và từng công chức, viên chức và người lao động đã tích cực thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp thực hiện, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc; nộp lưu hồ sơ và thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở, hội họp.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng ủy tiếp tục đôn đốc các đảng bộ, chi bộ đề ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Trong quý III đã quyết định kết nạp Đảng 5 quần chúng, công nhận đảng viên chính thức 22 đảng viên dự bị, cử 2 quần chúng tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng và 12 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối tổ chức.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch năm 2013…

Nguyên Thảo