Cử Thư ký của hai Phó Thủ tướng Chính phủ

10:36 AM, 21/02/2008

(Website Chính phủ) - Ngày 20/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định cử 2 chuyên viên chính của Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo làm Thư ký cho các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Thành, chuyên viên chính Vụ Nông nghiệp, làm Thư ký của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ông Đặng Xuân Hoan, chuyên viên chính Vụ Khoa giáo làm Thư ký của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Mai Hương
(Nguồn: Quyết định số 145, 146/QĐ-VPCP)