Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Đặt banner quảng bá các trang tin thành phần

3:08 PM, 02/08/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Đặt banner quảng bá các trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Nội dung chính của gói thầu: Đặt banner quảng bá các trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngay sau khi ký kết hợp đồng (90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2016.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.48577, Fax: 080.48614).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ.

- Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2016.