Cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11:30 AM, 27/02/2008

(Website Chính phủ) - Giảm hội họp, giảm các chi phí, hạn chế sử dụng xe công tới mức thấp nhất... là một trong hàng loạt biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí mà Văn phòng Chính phủ đã áp dụng trong khi chất lượng công việc ngày càng nâng cao hơn.

Thủ tướng; các Phó Thủ tướng; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đã khai thác, sử dụng tối đa hệ thống thư điện tử công vụ trên Website Chính phủ nhằm giảm chi phí, tăng cường năng lực và hiệu quả giải quyết công việc, đóng góp tích cực vào cải cách thủ tục hành chính.

Báo cáo về tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tháng 2/2008 của Văn phòng Chính phủ cho biết mỗi đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ý thức sử dụng thời gian hiệu quả trong công tác chuyên môn. Thời gian thẩm định đề án, văn bản pháp quy trình lãnh đạo được rút ngắn.

Nhiều đơn vị đã tiết kiệm thời gian trong quy trình xử lý các văn bản, khai thác tối đa thư điện tử (email) để hạn chế sử dụng fax, điện thoại, quản lý công văn bằng máy tính, truyền nhắn tin trên mạng nội bộ. Thời gian hội họp được giảm bớt để dành thời gian cho chuyên môn, quan tâm trau dồi kỹ năng sử dụng, ứng dụng tin học trong xử lý công việc.

Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Website Chính phủ thường xuyên thực hiện truyền hình trực tuyến các phiên họp giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ giữa trụ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đang cùng với Cục Bưu điện Trung ương triển khai thực nghiệm kỹ thuật hệ thống giao ban truyền hình trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đến nay đã thử nghiệm kỹ thuật thành công với 06 tỉnh, thành phố và 06 bộ).

Tại các Vụ, Cục, cán bộ, công chức có ý thức không sử dụng điện thoại công vào việc riêng, trao đổi việc qua điện thoại ngắn gọn, không kéo dài. Kết quả, cước phí điện thoại đã giảm nhiều.

Hầu hết các đơn vị chú ý tận dụng giấy 1 mặt để soạn thảo công văn, phát hành văn bản in 2 mặt giấy, tận dụng bìa hồ sơ cũ, khuyến khích chuyên viên đọc tài liệu tại chỗ để giảm sao chụp, xác định đúng thành phần dự họp, hội thảo để in đủ tài liệu, giấy mời.

Các đơn vị đã chấp hành tiêu chuẩn sử dụng xe công vụ đối với cán bộ, công chức nhà nước, hạn chế sử dụng xe tới mức thấp nhất. Hàng tháng, công khai số km sử dụng xe, xăng của cơ quan, giảm mức tiêu hao xăng dưới định mức cho phép.

Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ tiếp tục tăng cường, chủ động chống lãng phí, thất thoát.

Văn phòng Chính phủ sẽ nâng cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra đột xuất phát hiện, xử lý hành vi vi phạm trong thực hành tiết kiệm, có hình thức khen thưởng kịp thời tập thể hoặc các nhân tiêu biểu.

Đức Tuân