Chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về trực thuộc Bộ Y tế

5:30 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định (Quyết định 1163/QĐ-TTg) chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thuộc UBND tỉnh Quảng Bình về trực thuộc Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, mọi hoạt động khám chữa bệnh phải bảo đảm bình thường.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan ban hành Quy chế phối hợp quản lý Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định 1163/QĐ-TTg)