Bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng

3:15 PM, 01/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm 2 Thư ký của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng là ông Nguyễn Quốc Thắng và ông Nguyễn Hữu Toàn giữ Hàm Vụ trưởng.

Được bổ nhiệm giữ Hàm Vụ trưởng còn có 2 Thư ký của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là ông Cao Xuân Thành và ông Nguyễn Hữu Thành cùng ông Đặng Xuân Hoan, Thư ký của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định 1112-1117/QĐ-VPCP)