Bổ nhiệm, điều động và tiếp nhận, biệt phái cán bộ

3:09 PM, 21/04/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định bổ nhiệm, điều động, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định 197/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có quyết định tiếp nhận ông Lê Đức Minh, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, tỉnh Hà Nam trực thuộc Văn phòng Quốc hội, về công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, VPCP, trong thời gian 4 tháng kể từ ngày 4/5/2020.

.

Tại Quyết định 198/QĐ-VPCP, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm, giữ Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp.

.

Tại Quyết định 199/QĐ-VPCP, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, đến giữ Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, kể từ ngày 25/4/2020.

.

Tại Quyết định 200/QĐ-VPCP, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Hồng, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, tập sự Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

.

Tại Quyết định 201/QĐ-VPCP, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Tùng, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập.

.

Tại Quyết định 202/QĐ-VPCP, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Ngọc Quyền, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập.

.

Tại Quyết định 205/QĐ-VPCP, biệt phái có thời hạn 06 tháng ông Nguyễn Văn Phước, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ, Vụ Hành chính đến làm việc tại Vụ Kế hoạch tài chính.

.

Hoàng Giang