Bổ nhiệm cán bộ, tiếp nhận vào công chức

5:48 PM, 06/08/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Cụ thể, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Bằng, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, tiếp tục giữ Hàm Vụ trưởng.

.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Vượng, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Anh Tuấn, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, tiếp tục giữ Hàm Vụ trưởng.

.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Danh Tuyên, tập sự Phó Giám đốc, Trưởng phòng Phòng An toàn, an ninh thông tin, Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học.

.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quang Hiếu, Phóng viên Báo điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, vào công chức, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, VPCP, kể từ ngày 05/08/2021.

Hoàng Giang