Bổ nhiệm 3 Phó Trưởng phòng Nhà khách La Thành

11:21 AM, 24/11/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm 3 Phó Trưởng phòng các Phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Lễ tân thuộc Nhà khách La Thành.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm bà Triệu Thị Thanh Sơn, cán sự thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà khách La Thành, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà khách La Thành.

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Hạnh, kế toán viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Nhà khách La Thành, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài vụ, Nhà khách La Thành.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Hương, chuyên viên Phòng Lễ tân, Nhà khách La Thành, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Lễ tân, Nhà khách La Thành.

Hoàng Diên