Bổ nhiệm 2 Hàm Vụ trưởng và 7 Hàm Vụ phó

6:00 PM, 16/07/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng và 7 cán bộ giữ Hàm Vụ phó.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Phạm Thế Vĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, giữ Hàm Vụ trưởng tiếp tục điều hành Phó Vụ trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Phan Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, giữ Hàm Vụ trưởng tiếp tục điều hành Phó Vụ trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Hà Văn Sáng, Trưởng phòng Phòng Công báo, Vụ Hành chính giữ Hàm Vụ phó tiếp tục điều hành Trưởng phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, chuyên viên cao cấp Vụ Quan hệ quốc tế, giữ Hàm Vụ phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp, chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương, giữ Hàm Vụ phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Linh, chuyên viên chính Vụ Quan hệ quốc tế, giữ Hàm Vụ phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, chuyên viên Vụ Đổi mới doanh nghiệp, giữ Hàm Vụ phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm bà Đặng Thị Minh, Trưởng phòng Phòng Đánh máy, Vụ Hành chính, giữ Hàm Vụ phó.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm bà Nguyễn Thiết Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, giữ Hàm Vụ phó.

Trần Mạnh