Hà Nội

Bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 20 là các đơn vị hành chính, đơn vị tại khoản 21 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 03 phòng. Vụ Hành chính có 05 phòng. Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng. Vụ Kế hoạch tài chính có 03 phòng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có 05 Phòng. Cục Quản trị có 09 Phòng. Cục Hành chính - Quản trị II có 05 Phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20.

Trung tâm Tin học

TRUNG TÂM TIN HỌC

Chức vụ

Họ và tên

 Giám đốc

 Nguyễn Hồng Hà

 Phó Giám đốc

 Nguyễn Công Thành

 Phó Giám đốc

 Bùi Danh Tuyên

 

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15/12/2016):

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ; tổ chức quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật tin học, âm thanh phục vụ các phiên họp của Chính phủ, hội nghị trực tuyến, các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo Chính phủ và của Văn phòng Chính phủ. Trung tâm Tin học có con dấu và tài khoản riêng, là đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Trung tâm Tin học thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quản lý an toàn, an ninh thông tin mạng; hướng dẫn, đôn đốc việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ.

2. Giám sát, đôn đốc công tác bảo vệ an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; thẩm định về an toàn thông tin đối với hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin; xác nhận cấp độ an toàn của hệ thống thông tin.

3. Xây dựng và vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tập trung của Văn phòng Chính phủ.

4. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ.

5. Tổ chức các hoạt động diễn tập, điều phối và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; kiểm tra, đánh giá mức độ bảo mật, an toàn, an ninh thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ.

6. Quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn Trung tâm dữ liệu tại trụ sở Văn phòng Chính phủ; quản lý, vận hành hệ thống cổng thông tin nội bộ và các hệ thống thông tin nội bộ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật tin học, hệ thống âm thanh phục vụ các hội nghị, phiên họp của Chính phủ, các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo Chính phủ tại trụ sở Chính phủ và giao ban, hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ.

8. Làm đầu mối gửi, nhận dữ liệu điện tử cho các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khi có yêu cầu; cập nhật dữ liệu lên trang tin điện tử phục vụ họp Chính phủ; thực hiện quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử, file ghi âm các cuộc họp, làm việc của lãnh đạo Chính phủ tại trụ sở Chính phủ và giao ban, hội nghị trực tuyến của Văn phòng Chính phủ.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho các dự án mua sắm giải pháp, thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng kế hoạch (ngắn hạn, trung hạn) phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu phát triển và triển khai hợp tác quốc tế về an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật và của Văn phòng Chính phủ.

12. Quản lý biên chế và thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định pháp luật và phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

13. Quản lý con dấu, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Tin học; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao; thu chi hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Văn phòng Chính phủ.

14. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học gồm: Phòng An toàn, an ninh thông tin; Phòng Kỹ thuật; Phòng Tổng hợp.

Top