Hà Nội

Phó Chủ nhiệm

NGUYỄN CAO LỤC

Phó Chủ nhiệm

NGUYỄN SỸ HIỆP

Phó Chủ nhiệm

NGUYỄN XUÂN THÀNH

Phó Chủ nhiệm

MAI THỊ THU VÂN

Phó Chủ nhiệm

CAO HUY

Lãnh đạo

Văn phòng Chính phủ đương nhiệm

PHẠM NGỌC THẠCH

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

cù huy cận

Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ (1949-1956)

Bộ trưởng, phụ trách công tác Văn hóa nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1984)

NGUYỄN VĂN LƯU

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ (3/1946-7/1947)

PHAN MỸ

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ

Thủ tướng phủ (1947-1957)

Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng phủ (1957-1960)

Bộ trưởng Văn phòng Phủ Thủ tướng (1973-1976)

PHẠM HÙNG

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

NGUYỄN DUY TRINH

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

NGUYỄN KHANG

Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ (1949-1956)

Bộ trưởng, phụ trách công tác Văn hóa nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1984)

LÊ VĂN LƯƠNG

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ (3/1946-7/1947)

LÊ THANH NGHỊ

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ

Thủ tướng phủ (1947-1957)

Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng phủ (1957-1960)

Bộ trưởng Văn phòng Phủ Thủ tướng (1973-1976)

NGUYỄN THANH BÌNH

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

TRẦN HỮU DỰC

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

HOÀNG ANH

Thứ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Chính phủ (1949-1956)

Bộ trưởng, phụ trách công tác Văn hóa nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1984)

TỐ HỮU

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ (3/1946-7/1947)

TRẦN QUANG HUY

Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ

Thủ tướng phủ (1947-1957)

Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng phủ (1957-1960)

Bộ trưởng Văn phòng Phủ Thủ tướng (1973-1976)

TRẦN QUỐC HOÀN

Thứ trưởng Chủ tịch phủ phụ trách chung công việc Văn phòng Chủ tịch phủ (1946-1950)

NGUYỄN VĂN TẠO

Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính (1965-1970)

TRẦN DANH TUYÊN

Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp (1967-1969)

TRẦN BỬU KIẾM

Bộ trưởng Phủ Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976)

ĐẶNG THÍ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng (1970-1973)

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1976-1977)

Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1981-1982)

VŨ TUÂN

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1977-1981)

ĐẶNG VIỆT CHÂU

Bộ trưởng Phủ Thủ tướng (1981)

NGUYỄN HỮU THỤ

Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1982-1984)

ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN

Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1984-1987)

NGUYỄN KHÁNH

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992)

HỒ NGỌC NHƯỜNG

Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1987-1990)

TRẦN XUÂN GIÁ

Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (1991-1992)

LÊ XUÂN TRINH

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (1992-1996)

LẠI VĂN CỬ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (1996-1999)

ĐOÀN MẠNH GIAO

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (3/1999-7/2007)

NGUYỄN XUÂN PHÚC

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (7/2007-8/2011)

VŨ ĐỨC ĐAM

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (8/2011-11/2013)

NGUYỄN VĂN NÊN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Từ tháng 11/2013 đến ngày 8/4/2016)

MAI TIẾN DŨNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Từ ngày 9/4/2016 đến ngày 7/4/2021)

TRẦN VĂN SƠN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Từ ngày 8/4/2021 đến nay)