Hà Nội

Bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 20 là các đơn vị hành chính, đơn vị tại khoản 21 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 03 phòng. Vụ Hành chính có 05 phòng. Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng. Vụ Kế hoạch tài chính có 03 phòng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có 05 Phòng. Cục Quản trị có 09 Phòng. Cục Hành chính - Quản trị II có 05 Phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Chức vụ

Họ và tên

 Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

 Nguyễn Hồng Sâm

 Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ

 Lê Việt Đông

 Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 Tô Văn Tuấn

 

Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15/12/2016):

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quyết định này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ còn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát hành thông cáo báo chí các phiên họp Chính phủ; công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả chuyến thăm, công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quản lý và tổ chức hoạt động nghiệp vụ của phóng viên báo chí tham gia và đưa tin các hoạt động trong nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; đề xuất Thủ tướng Chính phủ về thành phần báo chí tham gia các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ; quản lý phóng viên báo chí đưa tin các hoạt động ở nước ngoài của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cử phóng viên tham gia và đưa tin các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Văn phòng Chính phủ điện tử theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; phối hợp với Vụ Khoa giáo - Văn xã đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia để tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương.

5. Chủ trì kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Văn phòng Chính phủ (trừ chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng do Trung tâm Tin học chủ trì), bao gồm:

a) Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ; chủ trì hướng dẫn, tổng hợp và tổ chức thẩm định, kiểm tra thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;

b) Xây dựng các quy chế, quy định và tổ chức áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin; thống nhất tổ chức triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ;

c) Đầu mối tổng hợp dự toán ngân sách, tham gia ý kiến, đề xuất việc phân bổ các nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định;

d) Thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;

đ) Xây dựng, tổ chức triển khai và duy trì, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử, mô hình tổ chức thông tin tại Văn phòng Chính phủ;

e) Xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử của Văn phòng Chính phủ; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật và của Văn phòng Chính phủ;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản trị, vận hành kỹ thuật Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ;

h) Quản lý, kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Trung tâm Tin học đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ;

i) Thực hiện công tác phối hợp chuyên môn với các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Top