Hà Nội

Bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Các đơn vị từ khoản 1 đến khoản 20 là các đơn vị hành chính, đơn vị tại khoản 21 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ

Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có 03 phòng. Vụ Hành chính có 05 phòng. Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng. Vụ Kế hoạch tài chính có 03 phòng

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có 05 Phòng. Cục Quản trị có 09 Phòng. Cục Hành chính - Quản trị II có 05 Phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ đơn vị quy định tại khoản 20.

Bộ máy, cơ cấu tổ chức update

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

1. Vụ Tổng hợp
2. Vụ Thư ký - Biên tập
3. Vụ Pháp luật
4. Vụ Kinh tế tổng hợp
5. Vụ Kinh tế ngành
6. Vụ Đổi mới doanh nghiệp
7. Vụ Quan hệ quốc tế
8. Vụ Nội chính
9. Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
10. Vụ Địa phương
11. Vụ Khoa giáo - Văn xã
12. Vụ Tổ chức HCNN và công vụ
13. Vụ Hành chính
14. Vụ Tổ chức cán bộ
15. Vụ Tài vụ
16. Cục Quản trị
17. Cục Hành chính - Quản trị II
18. Trung tâm Tin học
19. Cục kiểm soát thủ tục hành chính (do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
20. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
Các đơn vị sự nghiệp có thu:
21. Trung tâm Hội nghị Quốc gia(do Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức)
22. Trung tâm Hội nghị Quốc tế
23. Hội trường Thống Nhất
24. Nhà khách 37 Hùng Vương
25. Nhà khách La Thành
26. Nhà khách Tao Đàn

 

Top