Bộ trưởng, Chủ nhiệm
TRẦN VĂN SƠNPhó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN SỸ HIỆP


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN XUÂN THÀNH


Phó Chủ nhiệm
MAI THỊ THU VÂN


Phó Chủ nhiệm
CAO HUY


VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Trần Văn Sơn Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ
2 Nguyễn Thanh Thủy Phó Chánh Văn phòng
3 An Đình Doanh Phó Chanh Văn phòng