Bộ trưởng, Chủ nhiệm
TRẦN VĂN SƠNPhó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN SỸ HIỆP


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN XUÂN THÀNH


Phó Chủ nhiệm
MAI THỊ THU VÂN


Phó Chủ nhiệm
CAO HUY