LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
NGUYỄN VĂN NÊN


Phó Chủ nhiệm
PHẠM VIẾT MUÔN


Phó Chủ nhiệm
KIỀU ĐÌNH THỤ


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN HỮU VŨ

Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN QUANG THẮNG


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN KHẮC ĐỊNH


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN VĂN TÙNG


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC

 
 

TRỢ LÝ, THƯ KÝ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Quốc Bảo

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2

Bùi Huy Hùng

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

3

Nguyễn Sỹ Hiệp

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

4

Nguyễn Duy Hưng

Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

5

Cao Xuân Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

6

Nguyễn Hữu Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

7  Đào Việt Ánh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

8

Hà Minh Mạnh

Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

9 Nguyễn Hoàng Anh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
10 Cấn Đình Tài Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
11 Đàm Thanh Thế Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
12 Nguyễn Văn Trịnh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
13 Nguyễn Hữu Lam Sơn Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
14 Nguyễn Quang Linh Hàm Vụ phó, Thư ký Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh 
15 Nguyễn Đăng Học Hàm Vụ trưởng, Giúp việc Thủ tướng Chính phủ 

 

THƯ KÝ, GIÚP VIỆC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Vũ Tuấn Hải

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Kiều Đình Thụ

2

Trần Thị Bích Liên

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Phạm Viết Muôn 

3

Lê Anh Việt

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Vũ

4

Phạm Anh Tuấn 

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quang Thắng

5 

Vũ Quang Minh

Chuyên viên kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định

6

Trần Lưu Kiên

Chuyên viên kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Tùng