LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
NGUYỄN VĂN NÊN


Phó Chủ nhiệm
KIỀU ĐÌNH THỤ


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN KHẮC ĐỊNH


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN VĂN TÙNG


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN SỸ HIỆP


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN XUÂN THÀNH

 
 

TRỢ LÝ, THƯ KÝ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Quốc Bảo

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2

Bùi Huy Hùng

Trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

3

Nguyễn Duy Hưng

Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

4

Cao Xuân Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

5

Nguyễn Hữu Thành

Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

6 Nguyễn Đăng Học Hàm Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
7 Nguyễn Hoàng Anh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
8 Cấn Đình Tài Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
9 Đàm Thanh Thế Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
10  Đào Việt Ánh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

11

Hà Minh Mạnh

Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

12 Nguyễn Quang Linh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh 
13 Nguyễn Văn Trịnh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
14 Nguyễn Hữu Lam Sơn Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
15 Đỗ Xuân Minh Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
16 Vũ Xuân Hùng Hàm Vụ phó, Thư ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

 

THƯ KÝ, GIÚP VIỆC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Lê Tuấn Dũng Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên

2

Vũ Tuấn Hải

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Kiều Đình Thụ

3

Trần Thị Bích Liên

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Phạm Viết Muôn 

4

Phạm Anh Tuấn 

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quang Thắng

5

Vũ Quang Minh

Hàm Vụ phó, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định

6

Phạm Hoàng Dương

Chuyên viên, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sỹ Hiệp

7

Vũ Minh Khánh

Chuyên viên, Giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục