Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) – Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 và phân công thành viên tham gia Ban Công tác của Hội đồng này.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VPCP giai đoạn 2011-2015

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ từ nay đến 2015 đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào ngạch; trên 90% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý; 70-80% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm.