Phát huy vai trò và đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ VPCP

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới của VPCP đến năm 2015 vừa được ban hành nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả của phụ nữ VPCP vào các hoạt động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo điều kiện cơ hội cho lao động nữ tham gia hoạt động quản lý góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của VPCP

(Chinhphu.vn) - Thực hiện kế hoạch đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) phê duyệt về kế hoạch cải cách hành chính VPCP giai đoạn 2013 - 2015, Vụ Tổ chức cán bộ đã phân công thực hiện kế hoạch tại Vụ Tổ chức cán bộ.

VPCP đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

(Chinhphu.vn) -.Việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại Văn phòng Chính phủ VPCP sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ goáp phần xây dựng đội ngũ công chức VPCP chuyên nghiệp, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

(Chinhphu.vn) - VPCP sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Kế hoạch xây dựng Thông tư về thi đua, khen thưởng trong kiểm soát TTHC

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Quy hoạch tổng thể các hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy đạt nhiều kết quả tích cực. 

Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) – Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 và phân công thành viên tham gia Ban Công tác của Hội đồng này.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VPCP giai đoạn 2011-2015

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ từ nay đến 2015 đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào ngạch; trên 90% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý; 70-80% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm.