VỤ III

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Nguyễn Quốc Thắng
 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng

 Dương Đình Tùng

 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng  Trần Hải
 Phó Vụ trưởng

 Trần Minh Thông

 Phó Vụ trưởng

 Trần Văn Chư

 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Hữu Lâm
 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Thành Công

 Hàm Vụ trưởng  Phạm Công Quân
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Huy Anh
 Hàm Vụ phó  An Đình Doanh
 Hàm Vụ phó  Lê Minh Hùng
 Hàm Vụ phó

 Lò Việt Phương

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Ngọc Vinh

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Thị Bạch Tuyết

 Hàm Vụ phó

 Lê Thị Ngọc Huyền

 Chuyên viên chính

 Phạm Văn Nhạc

 Chuyên viên

 Nguyễn Thị Thu Thủy