VỤ III

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Nguyễn Quốc Thắng
 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng  Dương Đình Tùng
 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng  Trần Hải
 Phó Vụ trưởng  Trần Minh Thông
 Phó Vụ trưởng  Trần Văn Chư
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Hữu Lâm
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Thành Công
 Hàm Vụ trưởng  Phạm Công Quân
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Huy Anh
 Hàm Vụ phó  An Đình Doanh
 Hàm Vụ phó  Lò Việt Phương
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Ngọc Vinh
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 Hàm Vụ phó  Lê Thị Ngọc Huyền
 Chuyên viên chính  Phạm Văn Nhạc
 Chuyên viên  Nguyễn Thị Thu Thủy
 Chuyên viên  Nguyễn Thanh Tùng