VỤ ĐỊA PHƯƠNG

Chức vụ Họ và tên
PHÍA BẮC
 Vụ trưởng  Vũ Văn Huệ
 Phó Vụ trưởng

 Trần Minh Thông

 Phó Vụ trưởng

 Nguyễn Thành Công

 Phó Vụ trưởng

 Trần Văn Chư

 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Hữu Lâm
 Hàm Vụ phó  Lê Minh Hùng
 Hàm Vụ phó

 Lò Việt Phương

 Chuyên viên chính

 Bùi Thu Hằng

 Chuyên viên chính

 Phạm Viết Cương

 Chuyên viên chính  Nguyễn Ngọc Vinh
 Chuyên viên chính

 Nguyễn Thị Bạch Tuyết

PHÍA NAM
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Văn Cường
 Phó Vụ trưởng  Võ Đức Tùng
 Hàm Vụ trưởng  Phạm Khắc Huề
 Hàm Vụ trưởng  Nguyễn Trường Giang
 Hàm Vụ phó  Trần Thái Học
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Văn Hiệp
 Chuyên viên cao cấp

 Trần Văn Trí

 Chuyên viên chính  Trần Bình Dương
 Chuyên viên

 Nguyễn Triệu Nhiên

 CV- Văn thư

 Nguyễn Quang Thái