Ứng dụng công nghệ thông tin phải đạt mục đích sử dụng hiệu quả

10:00 AM, 02/10/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có nhiều nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, trong các công việc chuyên môn của VPCP, như xây dựng Cổng TTĐT Chính phủ, thiết lập hệ thống thư điện tử, giao ban điện tử thường xuyên của VPCP, phục vụ nhiều cuộc giao ban, hội nghị, đối thoại trực tuyến cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Một cuộc giao ban trực tuyến tại VPCP
Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ
Tuy nhiên, qua thực tế ứng dụng CNTT tại VPCP, so với yêu cầu còn nhiều bất cập, chưa đạt được như mong muốn và mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã đề ra.
Vì vậy, lãnh đạo VPCP yêu cầu Trung tâm Tin học VPCP (TTTH) và các đơn vị phải củng cố về mặt tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại VPCP.
Ứng dụng CNTT thống nhất, đồng bộ
Đặc điểm nhiệm vụ ứng dụng CNTT ở VPCP là vừa liên quan đến toàn quốc, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; vừa trực tiếp phục vụ cho toàn bộ hoạt động của VPCP. Đồng thời lại có những ứng dụng mang tính cục bộ của từng đơn vị thuộc VPCP và có những ứng dụng phục vụ trực tiếp cho từng cán bộ, công chức thuộc VPCP. Do vậy cấp độ ứng dụng CNTT rất rộng, việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cần được xem xét hết sức nghiêm túc, mang tính khả thi, nằm trong kế hoạch chung của cả nước và theo sự phân cấp đã ban hành, có những vấn đề phải trình Thủ tướng Chính phủ; việc tổ chức thực hiện phải theo đúng các quy định của Nhà nước.
Theo lãnh đạo VPCP, cần có sự thống nhất về cách tiếp cận ứng dụng CNTT tại VPCP. Đó là việc ứng dụng phải có tính hệ thống đồng bộ, không đầu tư chắp vá, chia cắt bất hợp lý. Cần xây dựng cấu trúc hệ thống thông tin mở, thống nhất và có các phân hệ liên kết có tính chất module để dễ dàng phát triển mở rộng; đồng thời hệ thống CNTT phải đảm bảo tốt các yêu cầu về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định. Ứng dụng CNTT phải xuất phát từ mục đích sử dụng có hiệu quả.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo lộ trình
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ đã luôn nhấn mạnh nhiệm vụ ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Trên tinh thần chỉ đạo đó, lãnh đạo VPCP đã đặt ra các nhiệm vụ để đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại VPCP trong thời gian tới, cụ thể là xây dựng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến phục vụ Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
TTTH trên cơ sở các nhiệm vụ và nhu cầu chung về ứng dụng CNTT tại VPCP và trên cơ sở các nhu cầu cụ thể của các đơn vị trong VPCP, chủ trì cùng Vụ Tài vụ xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT tại VPCP giai đoạn 2009-2010, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt trước 15/10/2008.
Hàng năm các đơn vị và cá nhân tại VPCP, từ nhu cầu công tác cần có đề xuất cụ thể về các nội dung ứng dụng CNTT, gửi TTTH để tổng hợp đưa vào kế hoạch, trình Lãnh đạo VPCP xem xét, quyết định.
TTTH chủ trì cùng Cục Quản trị và các đơn vị liên quan đánh giá đầy đủ, toàn diện hạ tầng ứng dụng CNTT tại VPCP, trước hết là mạng diện rộng CPNET, mạng LAN, cơ sở dữ liệu..., trên cơ sở đó xây dựng Đề án hoàn thiện theo yêu cầu mới, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước ngày 30/10/2008, để đưa vào kế hoạch thực hiện giai đoạn 2009-2010 và tới 2015 .
Đức Tuân