Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

3:27 PM, 10/06/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ (VPCP) là đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả mạng tin học diện rộng Chính phủ (CPNet), mạng tin học nội bộ VPCP, mạng internet dùng riêng cùng với hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, hội thoại truyền hình trực tuyến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và VPCP trên mạng tin học.

Trung tâm Tin học VPCP, đơn vị chủ trì đảm bảo kỹ thuật buổi giao ban truyền hình trực tuyến của Thủ tướng với 8 địa phương tại 3 miền của đất nước ngày 27/4/2008
Đây là một trong những nội dung chính trong Quyết định 803/QĐ-VPCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tin học VPCP vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.
Trung tâm Tin học VPCP có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quản lý thống nhất công tác tin học hóa của VPCP; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của VPCP.
Trung tâm có 17 nhiệm vụ chính, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ quan trọng khác của Trung tâm Tin học VPCP là phối hợp với các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận hành mạng tin học diện rộng của Chính phủ, các ứng dụng tin học chung triển khai trên mạng này; thống nhất thiết kế chuẩn cấu trúc hệ thống thông tin - dữ liệu điều hành, tác nghiệp vận hành trên mạng tin học và tích hợp về Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Chính phủ tại VPCP.
Văn Hiến
(Nguồn: Quyết định 803/QĐ-VPCP)